การอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ธรรมะกับค่านิยม 12 ประการในการดำรงชีวิต” ปีการศึกษา 2557

วันที่ 18 ก.พ. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ธรรมะกับค่านิยม 12 ประการในการดำรงชีวิต” ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพระวิทยากร : พระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑุฒโน(ว.วรวฑุฒโน)

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น