ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559

22 – 23 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยนำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น