นิทรรศการคณิตศาสตร์/การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

9 ก.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์และการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28