ประชุมการคัดเลือกและจัดทำคลังข้อสอบคณิตศาสตร์

วันที่ 11 ก.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประชุมการคัดเลือกและจัดทำคลังข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมือง สพม. 28 โดยการดำเนินการครั้งนี้มีครูผู้สอนคณิตศาสตร์จากสหวิทยาเขตหลักเมือง ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ , โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า , โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ , โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม , โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม และโรงเรียนน้ำคำวิทยา เข้าร่วมประชุม

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น