พิธีไหว้ครู

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู โดยมีนักเรียนชั้นม.1 – ม.6 เข้าร่วมในพิธีนี้ โดย มีท่านผู้อำนวยการสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีในการกล่าวถึงความหมายของสัญญลักษณ์ในวันไหว้ครู มีท่านรองผู้อำนวยการประสพ ชารีนิวัฒน์ รองภัทยา นามวงศ์ รองคูณ ชำนิกุล รองพิชัย ผ่องแผ่ว นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

teacher
“ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู
แต่อยู่ในวันที่รู้
ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
เรือจ้างลำแกร่งยังพายสุดแรงที่­มี
พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์วันนี้
ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจ”

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น