แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 14 พ.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 15 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 2 คน

 activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28