แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มรภ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 มิ.ย. 2558  แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาฝึกสอนที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ดังนี้

1. นางสาวจริยา บัวจูม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. นางสาวพรพิมล สารพล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. นางสาวอาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. นายสันติสุข โคตะนนท์ สาขาวิชาพลศึกษา
5. นายวีระพงษ์ หนองกก สาขาวิชาพลศึกษา

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น