อบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมปรึกษารายกรณีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4 ต.ค. 59 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมปรึกษารายกรณี (case conference) ผู้เข้าอบรม คือ ครูที่ปรึกษาห้องเรียนละ 1 คน เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องที่ปรึกษาของครูแต่ละคน โดยมีวิทยากร คือ ดร.สุภาพร ประดับสมุทร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28