ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ann-001

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28