สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ

sci_math-002sci_math-003sci_math-004sci_math-005sci_math-006sci_math-007sci_math-008sci_math-009sci_math-010sci_math-011sci_math-012sci_math-013sci_math-014sci_math-015sci_math-016sci_math-017sci_math-018sci_math-019

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28