การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่งวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ : http://contest60.ssk.ac.th/register.php
ประกาศผลการสอบ : http://contest60.ssk.ac.th/announce.php
หรือดูได้ที่ ประกาศหน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้


ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่รายวิชาเวลาหมายเหตุ
วันที่รายวิชาเวลาหมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. 2560คณิตศาสตร์09.00 – 11.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12.30 – 14.30 น.ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 2560วิทยาศาสตร์09.00 – 11.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ภาษาไทย12.30 – 14.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

รายวิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B และยางลบ มาด้วย

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28