ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

English Program

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนพิเศษ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28