ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

Mini English Program

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

  • ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

  • ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นภาษาอังกฤษ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28