ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28