การอบรมทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

6 ก.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “การอบรมทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน และทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ ประธานชมรมส่งเสริมภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรในการอบรม

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28