ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสิริเกศ ครั้งที่ 1/2562

24 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสิริเกศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

นิทรรศการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล ในงานเวทีศักยภาพงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

อบรมระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา SESA ให้กับครู,บุคลากรที่ย้ายบรรจุใหม่

18 มี.ค. 2562 งานสารสนเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมและทำความเข้าใจในการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านมัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ : SESA ให้กับครูและบุคลากร ที่ย้าย/บรรจุใหม่

Read more

การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 มีนโยบายให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน

Read more

นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1/2559

2 ก.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน

Read more

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

8 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2558 ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559

2 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่เข้สร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

Read more

การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน(SMSS)

16 มิ.ย. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน(School Management Support System : SMSS) ให้แก่บุคลากร

Read more