เอกสารประกอบการเรียน “เส้นทางอาชีพ Career Path และเพื่อการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เอกสารประกอบการเรียน “เส้นทางอาชีพ Career Path และเพื่อการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” โดยนายศักดิ์ชาย  เกษร

Read more

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Read more

ผลการใช้ชุดการสอนแบบโปรแกรม เรื่อง คำสั่งควบคุมการทำงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 1 รหัสวิชา ง32105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลการใช้ชุดการสอนแบบโปรแกรม เรื่อง คำสั่งควบคุมการทำงาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 1 รหัสวิชา ง32105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read more

แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน เรื่องสัทอักษรจีน (พินอิน)

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) เรื่องสัทอักษรจีน (พินอิน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูปิยลดา หารไชย ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นายสุรชัย ดอกแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนางเบญจมาส เข็มพงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Read more

รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี” รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน

รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี” รายวิชา สังคมศึกษาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Read more

รายงานการสร้างและการใช้โมดูล รายวิชา พันธุศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ยีนและโครโมโซม

รายงานการสร้างและการใช้โมดูล รายวิชา พันธุศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ยีนและโครโมโซม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more