ส.ส.ก. จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สพม.28

ก.ย. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

รับโล่สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสตรีสิรริเกศได้รับคัดเลือกจาก วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558

Read more

การแข่งขันโครงการเพชรภาษาไทย

26 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีิสิรเกศ จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการเพชรภาษาไทย ประจำปี 2558 เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถสามารถทางภาษาไทย

Read more