:: ด่วนที่สุด :: แบบสำรวจข้อมูลการจัดส่งหลักฐานการจบการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจข้อมูลการจัดส่งหลักฐานการจบการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

Read more

:: ด่วนที่สุด :: การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ปีการศึกษา 2563

การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดย สพฐ

Read more

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 :: New ::

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปรายละเอียดรายการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูได้จากเว็บไซต์ http://reg.ssk.ac.th/regisactivities.aspx (ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

Read more

ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 :: New ::

ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 :: Update ::

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read more