แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

Read more

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2561

Read more

มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2561

มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2561

Read more

รายงานการประเมินผลตนเองของสถานศึกษา พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินผลตนเองของสถานศึกษา พ.ศ. 2560

Read more

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2560

Read more

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2559

Read more

ประกาศมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Read more