พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

1 ก.ค. 2562 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเมืองการปกครองสู่เยาวชน (สภาจำลองสัญจร)

1 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

Read more

อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3/2562

27 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3/2562

Read more

วันระลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

26 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันระลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้และความสนุกสนานมากมาย

Read more

วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ดังคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 คือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

Read more

นักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

25 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

อบรมพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ

24 มิ.ย. 2562 งานอนามัยโรงเรียน เข้ารับการอบรมพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย

24 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย เนื่องในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยใช้โปรแกรม kahoot

Read more

กิจกรรมรับบริจาคสิ่งของโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย สตรีสิริเกศ

24 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนสตรีสิริเกศ บรรเลงดนตรี เปิดหมวก รับบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาและนำสิ่งของ มอบให้กับศูนย์สงเคราะห์เด็ก จังหวัดศรีสะเกษ ณ ถนนคนเดิน และตลาดยูเทิร์น จังหวัดศรีสะเกษ

Read more