รางวัลชนะเลิศการแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รางวัลชนะเลิศการแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read more

มอบเกียรติบัตร, รางวัลการแข่งขันกีฬา

2 ก.ย. 2558 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยรองผู้อำนวยการฯนางสาวภัทยา นามวงศ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร, โล่รางวัล ให้แก่นักเรียนนักกฬาตัวแทนของโรงเรียนที่ชนะในการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งขันคณิตศาสตร์

1 ก.ย. 2558 รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายประสพ ชารีนิวัฒน์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันคณิตศาสตร์

Read more

รับโล่สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสตรีสิรริเกศได้รับคัดเลือกจาก วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบโล่เกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558

Read more

ชนะเลิศการวาดภาพงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

28 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย มอบเกียรติบัตร, เงินรางวัล ให้แก่นายธวัชชัย นามอุทา ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read more

มอบเกียรติบัตร, รางวัลนักเรียนโครงการ EP/MEP

28 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการสุธี ชินชัย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการ EP/MEP ที่ชนะการแข่งขันประกวดละครภาษาอังกฤษ(Stage Plays) 11 ก.ค. 2558 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

27 ส.ค. 2558 รองผู้อำนวยการฯนายประสพ ชารีนิวัฒน์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การแข่งขันโครงการเพชรภาษาไทย

26 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีิสิรเกศ จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการเพชรภาษาไทย ประจำปี 2558 เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถสามารถทางภาษาไทย

Read more

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตร

25 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

Read more