กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 – 16 ก.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 ปีการศึกษา 2562

Read more

กิจกรรมคลีนิคบาสเกตบอล โดยทีม SWARM BASKETBALL CLUB สหรัฐอเมริกา

13 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand) เปิดกิจกรรม “คลีนิคบาสเกตบอล” โดยมีผู้เล่นจากทีม SWARM BASKETBALL CLUB ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read more

ประมวลภาพทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

11 – 13 ก.ย. 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

12 ก.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

ศูนย์การแข่งขันภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

11 ก.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ประถมศึกษา ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. เขต 1

Read more

ค่ายฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

7 ก.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

31 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 336

Read more

กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

30 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ

Read more