ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

วันที่ 17 ก.พ. 2558

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 19 ก.พ. 2558

Read more

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ธรรมะกับค่านิยม 12 ประการในการดำรงชีวิต” ปีการศึกษา 2557

วันที่ 18 ก.พ. 2558

Read more

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

วันที่ 16 ก.พ. 2558

Read more