พิธีมอบตัวนักเรียนเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

16 – 17 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบตัวนักเรียนเรียนพิเศษ วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษ English Program , Mini English Program

Read more

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

15 มี.ค. 2562 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนไปทำงานช่วงปิดภาคเรียนที่จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริทร คงคูณ

15 มี.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริทร คงคูณ ครูชำนาญการพิเศษ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือบอง

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร เปิดสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปแห่งใหม่

15 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียง

Read more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

14 มี.ค. 2562 งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ

Read more

รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย สพม.28

11 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Read more

รับการกำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

11 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

6 – 8 มี.ค. 2562 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตสำนึกอันดีงามให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติที่จะเป็นพลังในการพัฒนาของชาติต่อไป

Read more

ครูอาสาสมัครจีนกล่าวอำลานักเรียนเพื่อเดินทางกลับประเทศจีน

1 มี.ค. 2562 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบดอกไม้ให้กับครูอาสาสมัครชาวจีน เนื่องจากสิ้นสุดระยะการสอนในประเทศไทยตามโครงการครูอาสาสมัครภาษาจีน

Read more