อบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ปีการศึกษา 2562

28 ส.ค. 2562 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองนักเรียนเพื่อป้องกันภาวะท้องในวัยเรียน

28 ส.ค. 2562 งานระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองนักเรียนเพื่อป้องกันภาวะท้องในวัยเรียน” ให้กับผู้ปกครองเครือข่ายทุกห้องเรียน ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษด้วยกระบวนการ PLC

24 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC” โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 – 23 ส.ค. 2562 งานห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเพิ่มพูนทักษะการแสวงหาความรู้ พัฒนาความคิดให้กับนักเรียน

Read more

สืบสานประเพณีดำนาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

20 ส.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียนไกรภัดีวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “สืบสานประเพณีดำนาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิต ดร.ทัศนีย์ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

14 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มาเป็นประธานในพิธี

Read more

กิจกรรม “Read for Book” อ่าน= ให้” สัญจร “ยิ่งอ่านมาก ยิ่งให้มาก

14 ส.ค. 2562 งานห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Read for Book อ่าน= ให้” สัญจร “ยิ่งอ่านมาก ยิ่งให้มาก” มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน

Read more

อบรมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

10 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานแนะแนว

Read more

ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น

10 ส.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสมาเยี่ยม ติดตามและสอบถามเกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more