มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

18 ต.ค. 2562 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในโอกาสหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ แปลงนาสาธิต ดร.ทัศนีย์ อินทรสุขศรี

17 ต.ค. 2562 นายเทพปทาน ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนาสาธิต ดร.ทัศนีย์ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

การอบรมการใช้เครื่องคำนวณ วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ปีการศึกษา 2562

9 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการใช้เครื่องคำนวณ วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะวิทยากรจาก บริษัท Casio Thailand

Read more

กษิณานุสรณ์ ’62 สตรีสริเกศครูคือผู้สร้าง

27 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธี “กษิณานุสรณ์ ’62 สตรีสริเกศครูคือผู้สร้าง” ให้กับคณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ แขกผู้เกียรติ ร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้เกษียณทุกท่าน

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

27 ก.ย. 2562 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรำลึกคุณความดีและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ

Read more

การแข่งกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระดับชั้น ม.2

26 ก.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

Read more

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสิริเกศ ครั้งที่ 1/2562

24 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสิริเกศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

นิทรรศการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล ในงานเวทีศักยภาพงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

พิธีกตเวทิตาจิต “สตรีสิริเกศครูคือผู้สร้าง”

23 ก.ย. 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดง กตเวทิตาจิต “สตรีสิริเกศครูคือผู้สร้าง” ให้กับคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more