ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านพักผู้บริหารหลังใหม่

10 ส.ค. 2562 คณะครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านพักผู้บริหารหลังใหม่

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ปี 2562

9 ส.ค. 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดย นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

Read more

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562

6 – 8 ส.ค. 2562 งานอนามัยโรงเรียนสตรีสิริเกศ ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องชมพู – ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาโรงเรียนสตรีสิริเกศ

7 ส.ค. 2562 กลุ่มจิตอาสายุวกาชาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันทำกิจกรรมฝึกทำดอกไม้ประดิษฐ์ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

Read more

ประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

7 ส.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ศิลป์ – ภาษา (เน้นภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น) และห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

กิจกรรมพัฒนาเเละยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ

วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารให้กับนักเรียนซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

Read more

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

2 ส.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก , วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

Read more

มอบรางวัลการประกวดมารยาทไทย และสาธิตการไหว้ ปีการศึกษา 2562

1 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more

กิจกรรม 5ส ร่วมรณรงค์ รวมพลัง! พิฆาตยุงลาย

31 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมพลัง! พิฆาตยุงลาย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตามมาตรการ 3 เก็บ คือเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อปลอดภัยจากโรคร้าย 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

Read more