ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562

2 พ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Read more

พิธีมอบตัวนักเรียนเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

16 – 17 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบตัวนักเรียนเรียนพิเศษ วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษ English Program , Mini English Program

Read more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

14 มี.ค. 2562 งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ

Read more

พิธีมอบรางวัลเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

21 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน โครงการเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

นิทรรศการการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2561

18 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน (Independent Study : IS) ในงานเวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจําปีการศึกษา 2561

Read more

กิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS)

14 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในงานเวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจําปีการศึกษา 2561

Read more

พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็ม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561

13 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็ม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2561

Read more

มอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเก่ง ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ปีการศึกษา 2561

25 ม.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเก่ง ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

4 ส.ค. 59 ร.ร.สตรีสิริเกศต้อนรับคณะครูจาก ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA

Read more