ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

4 ส.ค. 59 ร.ร.สตรีสิริเกศต้อนรับคณะครูจาก ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA

Read more

นิเทศติดตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการคณิตฯวิทย์ฯและเทคโนโลยี

13 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันพัฒนาความรู้ทางวิชาการของโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Read more

อบรม STEM

โรงเรียนสตรีสิริเกศนำโดยท่านสุข มีกุล ประธารกรรมการสถานศึกษา นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรม STEM ให้กับคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 โดยมีผู้เข้าอบรมจากทุกหมวดวิชาของโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

อบรมการปรับกระบวนทัศน์โรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 18-19 มิ.ย. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) โดยมีวิทยากร คือ ดร.นิพนธ์ เสือก้อน

Read more

สพม.28 นิเทศการดำเนินการจัดกิจกรรม ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “

7 มิ.ย. 59 กลุ่มนิเทศฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 28 มาติดตาม นิเทศการดำเนินการจัดกิจกรรม ” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2559

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

19 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Read more

ศึกษาดูงาน ร.ร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

18 ก.พ. 59 คณะครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

Read more