กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 , ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2563 :: New ::

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 , ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2563

Read more

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 :: Update ::

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปรายละเอียดรายการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูได้จากเว็บไซต์ http://reg.ssk.ac.th/regisactivities.aspx (ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

Read more

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการสอบระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

31 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 336

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษด้วยกระบวนการ PLC

24 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC” โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

Read more

อบรมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

10 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานแนะแนว

Read more

อบรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

12 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Read more

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562

2 พ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Read more