ถาม & ตอบหมวดหมู่: วิชาการเอกสารที่จะต้องส่งประกอบการสมัครมีอะไรบ้าง
ภูเบศ เศรษฐบุตร ทีมงาน asked 9 เดือน ago

เอกสารประกอบหลักฐาน ประกอบด้วย
1.แบบยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อจากเว็บไซต์ admission.ssk.ac.th
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
4.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
5.สำเนาใบ ปพ. 1
6.เอกสารรับรองคะแนน O-NET
7.เกียรติบัตร (สำหรับผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษเท่านั้น)

* เอกสารต้องลงสำเนาถูกต้องทั้งหมด การสมัครไม่ควรส่งเอกสารต้นฉบับมาด้วย
* เอกสารต้องชัดเจน ไม่เอียง ถ้าใช้โทรศัพท์แนะนำให้ใช้แอพ cam scanner