ถาม & ตอบหมวดหมู่: วิชาการแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียน
ภูเบศ เศรษฐบุตร ทีมงาน asked 6 เดือน ago

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1.เปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
2.ใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ดังนี้
2.1 ห้องเรียนพิเศษเรียนทุกวัน
2.2 ห้องเรียนปกติ สลับกันมาเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์ โดยเริ่มต้นที่ ม.ต้น สลับกับ ม.ปลาย
2.2.1 ห้องที่มาร.ร.จะแบ่งห้องออกเป็น 2 กลุ่ม
2.2.2 ห้องที่ไม่ได้มาเรียนจะเรียนแบบออนไลน์
3. นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของโรงเรียน

สามารถศึกษาได้ที่ URL : http://www.ssk.ac.th/?p=4920