แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน เรื่องสัทอักษรจีน (พินอิน)

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) เรื่องสัทอักษรจีน (พินอิน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูปิยลดา หารไชย ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นายสุรชัย ดอกแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more