โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับ นายธีภพ พันแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ผ่านการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป

Loading