ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

1.  คลิก เมนู ลงทะเบียนเรียน >> วิชาสาระเพิ่มเติม หรือ คลิก URL : http://reg.ssk.ac.th/PageRegister.aspx ดังรูป

หมายเหตุ เลือก ปีการศึกษา 2565/2

2. เลือกรายวิชา และกลุ่มที่ต้องการ โดยตรวจสอบรายละเอียดของวิชาที่เปิดรับ และยอดผู้ลงทะเบียนไปแล้ว ก่อนคลิกปุ่ม เพิ่มรายวิชานี้

หมายเหตุ :

** นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
** ก่อนเลือกให้นักเรียนตัดสินใจให้รอบคอบ เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวิชาใหม่ได้ แต่นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาในระบบภายใน 3 วัน นับตั้งแต่นักเรียนลงทะเบียนเรียน

3. เมื่อต้องการเปลี่ยนรายวิชาที่เลือกไปแล้ว ให้เข้าระบบ แล้วยกเลิกรายวิชาเดิมก่อน (ไม่เกิน 3 วัน หลังลงทะเบียนไปแล้ว) แล้วให้เลือกรายวิชาใหม่

4. ตรวจสอบชื่อจำนวนนักเรียนลงทะเบียนไปแล้วได้ ดังนี้

4.1 จำนวนนักเรียนลงทะเบียนในแต่ละกลุ่ม >> http://reg.ssk.ac.th/RptstdIncourse.aspx

4.2 สรุปรายวิชาที่ลงต่อคน/ต่อห้อง >> http://reg.ssk.ac.th/RptClassGroupPerStd.aspx

4.3 สรุปจำนวนนักเรียนต่อครูผู้สอน >> http://reg.ssk.ac.th/RptStdPerInstructor.aspx

Loading