ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (HMP)
3. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
4. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP (เน้นภาษาอังกฤษ)
5. ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น (IC-JP)
6. ห้องเรียนพิเศษ นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ (LAPS)
7. ห้องเรียนกีฬา

0.ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ-ม4-ห้องเรียนพิเศษ-รวม

✍️ สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
🪧 ประกาศผลภายในวันที่ 6 มีนาคม 2567
💌 รายงานตัวภายในวันที่ 6 มีนาคม 2567

Loading