5 ก.ย. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

การแข่งขันกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท CMS ชั้น ม.1-3

[srizonfbalbum id=87]

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

[srizonfbalbum id=88]

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

[srizonfbalbum id=89]