ทีมนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่

  1. นางสาวชลิตตา ชาวนา ม.6/4
  2. นายเอกรัตน์ ห้วยจันทร์ ม.5/6
  3. นายอนุชิต นาครินทร์ ม.5/1
  4. นางสาวสุวรรณา บุญส่ง ม.4/1
  5. นางสาวอรอนงค์ คำผง ม.4/1

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแต่งบทร้อยกรอง

  1. นางสาวพรทิพย์ หาวิชิต
  2. นางสาวจุธาภัค วรโคตร

ครูผู้ฝึกซ้อมการอ่านทำนองเสนาะ

  1. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร
  2. นางสาวประมัย จิตตะโคตร์
  3. นายนพพร ศรปัญญา

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกๆท่านที่ให้คำปรึกษาชี้แนะ ขอบพระคุณทุกกำลังใจจากทุกๆท่าน

activity

[srizonfbalbum id=90]

Loading