ศึกษาดูงาน ร.ร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

18 ก.พ. 59 คณะครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMARTCLASS) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program:EP) ร.ร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีactivity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28