17 ก.พ. 2559 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสตรีสิริเกศ กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทำขึ้นเพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมทักษะ และกระบวนการด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 5215 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

activity

บันทึกภาพโดย : นายวิศรุต กระมล


 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Loading