กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน-เวียดนาม “ตรุษจีน-ตรุษญวน”

8 ก.พ. 59 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน-เวียดนาม “ตรุษจีน-ตรุษญวน” ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธงและศูนย์อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านวัฒนธรรมต่างชาติ

activity

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28