4 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารและ ภัยจากการรับประทานอาหารปิ้ง ย่างและการทอดซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15

activity

[srizonfbalbum id=117]

<< ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

Loading