กิจกรรมรณรงค์การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร

4 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารและ ภัยจากการรับประทานอาหารปิ้ง ย่างและการทอดซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15

activity


<< ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28