กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2559

register-activity

สำหรับ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559 ลงช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28