การประชุมสัมมนาการนิเทศกำกับติดตาม โดยสพม.28

4 พ.ค.59 ผู้บริหารและคณะครูสหวิทยาเขตหลักเมือง ร่วมประชุมสัมมนาการนิเทศกำกับติดตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 นโยบายและจุดเน้นของ สพม.28 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28