รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
รายวิชา ว31242 สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดย
นางกชพร รัตนธนากาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28