อบรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2559

28 มิ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ภาษาตะวันออก โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28