23 มิ.ย. 59 งานโรงเรียนสุจริต ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการประเมินงานโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2559