ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559

22 – 23 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัยนำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559

activity[srizonfbalbum id=173]

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28