พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

25 ส.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลงาน/ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และนักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการพัฒนาตัวเองต่อไป

โดยในกิจรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติมามอบทุน พร้อมกับผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอกราบขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้มอบทุนทุกท่าน

activityAccess Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend


<< ประมวลภาพทั้งหมด >>

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.