มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ

6 ก.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์อีริค โรงเรียนสตรีสิริเกศ รายละเอียด ดังนี้

1. Impromtu Speech (นักเรียนปกติ ระดับ ม.ต้น)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวแทนแข่งต่อ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดัน 4 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เพชรลานน์ นักเรียนชั้น ม. 3/9
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางปิยาพร พรหมทา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. นางสาวจินต์ภาณี กองจินดา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3. นางสาววิวรรธณี สหธรรมมิกะชาติ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
4. Ms. Marilyn Tilos ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. Impromtu Speech (นักเรียนปกติ ระดับ ม.ปลาย)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวแทนแข่งต่อ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ โรงเรียน ลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นางสาวปวิชญา โล้เจริญรัตน์ นักเรียนชั้น ม. 6/15
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. นางพรงาม ชารีนิวัฒน์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3. นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3. Impromtu Speech (นักเรียน EP ระดับ ม.ต้น)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุธิสินี โล่อัจฉริยะกุล นักเรียนชั้น ม2/10
ครูผู้ฝึกสอน Ms. Jurisa S.Ogues ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
4. Impromtu Speech (นักเรียน MEP ระดับ ม.ปลาย)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวมาริอันเน ชิรูด์ นักเรียนชั้น ม. 6/14
ครูผู้ฝึกสอน Ms. Jurisa S.Ogues ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
5. Spelling Bee (นักเรียนปกติ ระดับ ม.ต้น)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวแทนแข่งต่อ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัล อันดับ 2 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
เด็กหญิงชนกนันท์ ทองเครือ นักเรียนชั้น ม. 3/9
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสงวน ศรีกุล ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3. นางวลัย นามวงศ์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
4. Ms. Irish Lopez ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

6. Spelling Bee (นักเรียนปกติ ระดับ ม.ปลาย)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมณีรัตน์ วิลาสคัมภีร์ นักเรียนชั้น ม. 5/15
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางเดือนเพ็ญ แสนทวีสุข ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. นางทิพวรรณ ยศวิจิตร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3. นางเกศินี สารพันธุ์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
7. Spelling Bee (นักเรียน EP ระดับ ม.ต้น)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงมทินา อัศวเมธาพันธ์ นักเรียนชั้น ม. 3/10
ครูผู้ฝึกสอน Ms. Hershie Lopez ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
8. Spelling Bee (นักเรียน MEP ระดับ ม.ปลาย)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้แก่ นายนราวิชญ์ โกพิมาย นักเรียนชั้น ม. 4/14
ครูผู้ฝึกสอน Ms. Hershie Lopez ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
9. Story Telling (นักเรียนปกติ ระดับ ม.ต้น)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวรางคณา วงศ์เจริญ นักเรียนชั้น ม. 3/4
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
3. นางกาญจนา ชิดดี ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
4. Mr. Freddy M.Baguilat ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
10. Story Telling (นักเรียนปกติ ระดับ ม.ปลาย)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 เป็นตัวแทนแข่งต่อ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โรงเรียนสตรีสิริเกศ แข่งขันต่อ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นายณัฐภัทร โพธิ์พิพัฒน์ นักเรียนชั้น ม. 5/15
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางดวงศิริ สุขประเสริฐ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. Mr. Sammy Milan ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
11. Story Telling (นักเรียน EP ระดับ ม.ต้น)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพลอยพิมล จงตระการสมบัติ นักเรียนชั้น ม. 1/10
ครูผู้ฝึกสอน Mr. Richard Grant ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
12. Story Telling (นักเรียน MEP ระดับ ม.ปลาย)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ได้แก่ นายปวีณ แสวงผล นักเรียนชั้น ม. 6/14
ครูผู้ฝึกสอน Mr. Richard Grant ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
การทดสอบแข่งขันการใช้ภาษา(ภาษาอังกฤษ) ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู้ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
ณ โรงเรียนฮั้วเฉียว จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

1. นางสาวปวิชญา โล้เจริญรัตน์ ม.6/15 เข้ารับการทดสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เข้ารับการทดสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. นายเจตนิน แสงชัจจ์ ม.6/14 เข้ารับการทดสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
เข้ารับการทดสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. นางสาวศศิธร ฝากทอง ม.5/6 เข้ารับการทดสอบแข่งขันทักษะภาษาจีน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เข้ารับการทดสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. นางปิยลดา หารไชย ครูผู้สอนภาษาจีน
3. Miss Lian Jingchun ครูผู้สอนภาษาจีน

การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (งานสัปดาห์หนังสือและเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8)
ณ สุนีย์แกร์ดเทาว์เวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2559
1. Impromtu Speech (ระดับ ม.ต้น)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 ได้แก่ เด็กหญิงดรัลพร สุขประเสริฐ นักเรียนชั้น ม. 1/10
ครูผู้ฝึกสอน นางดวงศิริ สุขประเสริฐ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

2. Impromtu Speech (ระดับ ม.ปลาย)
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงดรัลพร สุขประเสริฐ นักเรียนชั้น ม. 6/14
ครูผู้ฝึกสอน นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิต ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

3. Cross word (ระดับ ม.ปลาย)
– ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 6 ได้แก่
นางสาวชุติมณฑน์ มือทอง นักเรียนชั้น ม. 6/15
นางสาวขนิษฐา ชาลี นักเรียนชั้น ม. 6/15
ครูผู้ฝึกสอน นางปิยาพร พรหมทา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

4. แข่งการอ่านและพูดภาษาลาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเอกรัตน์ ห้วยจันทร์ นักเรียนระดับชั้น ม. 6/6
ครูผู้ฝึกสอน นายทวีศักดิ์ อาจชมพู ครูผู้สอนภาษาลาว

5. แข่งการอ่านและพูดภาษาเขมร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงทินภัทร คำเหลี่ยม นักเรียนระดับชั้น ม. 3/4
ครูผู้ฝึกสอน นายส้ม จันทร์ทอน ครูผู้สอนภาษาเขมร

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน
ภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้เรียนเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

1. การแสดงละครสั้นภาษาจีน
– ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับศูนย์ ณ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
– เป็นตัวแทนไปแข่งรอบรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
– เป็นตัวแทนไปแข่งรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ ศูนย์ภาษาจีน ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
– โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัล ละครสั้นภาษาจีน อันดับ 9 จากตัวแทนทั่วประเทศไทยทั้งหมด 12 โรงเรียน นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. นางสาวรัชรินทร์ สารพล นักเรียนระดับชั้น ม. 5/8
2. นางสาวกานติมา คำแพง นักเรียนระดับชั้น ม. 5/8
3. นางสาวพิชามญช์ หลักงาม นักเรียนระดับชั้น ม. 5/8
4. นางสาวสุจิตรา มณีโชติ นักเรียนระดับชั้น ม. 5/8
5. นางสาวมาริอันเน ชิรูด์ นักเรียนระดับชั้น ม. 6/14
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางปิยลดา หารไชย ครูผู้สอนภาษาจีน
2. นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา ครูผู้สอนภาษาจีน
3. Miss Xie Huiping ครูผู้สอนภาษาจีน

2. การร้องเพลงภาษาจีน
– ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับศูนย์ ณ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
– เป็นตัวแทนไปแข่งรอบรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นางสาววิชญาพร คุ้มครอง นักเรียนระดับชั้น ม. 5/8
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางปิยลดา หารไชย ครูผู้สอนภาษาจีน
2. นายสมตระกูล สิทธิจินดา ครูผู้สอนภาษาจีน
3. Miss Xie Jiahui ครูผู้สอนภาษาจีน

3. การเล่านิทานภาษาจีน
– ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับศูนย์ ณ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
– เป็นตัวแทนไปแข่งรอบรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 11 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นางสาวชลธิชา หาผล นักเรียนระดับชั้น ม. 5/15
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางปิยลดา หารไชย ครูผู้สอนภาษาจีน
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยปัญญา ครูผู้สอนภาษาจีน
3. Miss Lian Jingchun ครูผู้สอนภาษาจีน

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น
ภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้เรียนเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

1. เล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น
1.1 นางสาวกัญญานัท บุญส่ง นักเรียนระดับชั้น ม. 6/9
นางสาวสิริยากรณ์ จันทร์ประทีป นักเรียนระดับชั้น ม. 6/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559
– เป็นตัวแทนไปแข่งรอบรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
– เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันที่ 18 กันยายน 2559 นี้

1.2 นางสาวกาญจนา เณรอยู่ นักเรียนระดับชั้น ม. 6/9
นางสาวสุกัญญา ผิวจันทร์ นักเรียนระดับชั้น ม. 6/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

2. อ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
2.1 นางสาวธมลวรรณ สิงห์ดำ นักเรียนระดับชั้น ม. 5/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559
– เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้รับรางวัลชมเชย

2.2 นางสาวมัทณี สามารถ นักเรียนระดับชั้น ม. 5/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

2.3 นางสาวสุนิตา พิทักษา นักเรียนระดับชั้น ม. 5/9
– ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชมเชย ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

3. กิจกรรมเปิดพจนานุกรม (ฟุริงะนะ)
3.1 นางสาวณัฐวดี ปรางค์จันทร์ นักเรียนระดับชั้น ม. 6/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559
– เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้รับรางวัลชมเชย

3.2 นางสาวเบญจรัตน์ ชนะชัย นักเรียนระดับชั้น ม. 5/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

4. เขียนตามคำบอกภาษาญี่ปุ่น
4.1 นางสาวรัชเกล้า ระฆังทอง นักเรียนระดับชั้น ม. 4/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559
– เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้รับรางวัลชมเชย

4.2 นายวิลลี่ กุย นักเรียนระดับชั้น ม. 4/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชมเชย ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

5. พูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
5.1 นางสาวปวริศา โนนคำ นักเรียนระดับชั้น ม. 5/9
– ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

6. เปิดพจนานุกรมคันจิ
6.1 นางสาวเกวลิน นามพรม นักเรียนระดับชั้น ม. 5/9
6.2 นายเทียนชัย วงศ์ดี นักเรียนระดับชั้น ม. 5/9
– ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ชมเชย ระดับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

ครูผู้ฝึกสอน
1. นายสำเริง บุญตา ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
2. นายศักรินทร์ สุทารส ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเวียดนาม
ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

1. แข่งการอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงวิภูษา งามสุข นักเรียนระดับชั้น ม. 2/7
2. แข่งพูดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงนัฐกาญจน์ ถิ่นตองโขบ นักเรียนระดับชั้น ม. 2/7
3. แข่งพูดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ นายปวีณ แสวงผล นักเรียนระดับชั้น ม. 6/14

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวกุลมณี พรมศรี ครูผู้สอนภาษาเวียดนาม

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28