8 ก.ย. 59 งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตรการแข่งขันในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด ดังนี้
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม (ความรู้ทั่วไป) ช่วงชั้นที่ 4 ประเภททีม ละ 2 คน

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวเบญญาภา เพ็งแจ่ม ม.5/14
นางสาวปวีณ์ธิดา ไทกุล ม.5/14
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวหทัยชนก ทองนำ ม.4/15
นางสาวบุณฑริกา บุญชัยศรี ม.4/15
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวพิชญาภา สมบัติวงศ์ ม.5/15
นางสาวพัชราพรรณ พาลี ม.5/15
นางสาวอรอนงค์ คำผง ม.5/1
นางสาวสุวรรณา บุญส่ง ม.5/1

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม (ความรู้ทั่วไป) ช่วงชั้นที่ 3 ประเภททีมละ 2 คน
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายอนุศักดิ์ บุญทวาส ม.2/5
เด็กหญิงวรรณิษา บังคม ม.2/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงวริศรา โคตพันธ์ ม.3/4
เด็กหญิงมานิต ทองปัญญา ม.3/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายฐิติพันธ์ ชัยศรี ม.1/10
เด็กหญิงดลนภา ลิมปิจำนงค์ ม.1/10

การแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ ห้องสมุดในยุคศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงปัณณพัชร สายสงค์ ม.1/8 ชนะเลิศ
เด็กหญิงพัชรี บุญจันทร์ ม.1/7 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงลลิดา ไพรบึง ม.1/7 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงอัจฉรา กำแก้ว ม.1/1 ชมเชย
เด็กหญิงสุชัญญา แก้วพวง ม.1/1 ชมเชย
เด็กหญิงธาราทิพย์ ศรีโศก ม.1/5 ชมเชย
เด็กหญิงวิภูษา งามสุข ม.2/7 ชนะเลิศ
เด็กหญิงวิราวดี เครือหอม ม.2/7 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิรินัย ม.2/2 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงทิพย์กลม ทิพย์สมบัติ ม.2/9 ชมเชย
เด็กหญิงนภัสวรรณ วงศ์ผัดศ์ ม.2/10 ชมเชย
เด็กหญิงวรางคณา วงศษ์เจริญ ม.3/4 ชนะเลิศ
เด็กหญิงภัทราภรณ์ คุณสวรรค์ ม.3/9 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายโฆษิต สารคุณ ม.3/6 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงวริศราโคตรพันธ์ ม.3/4 ชมเชย
เด็กหญิงปัทนาวรรณ เทพขันธ์ ม.3/7 ชมเชย

การแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ ห้องสมุดในยุคศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศิวายุ นามวิเศษ ม.4/6 ชนะเลิศ
นายธีรพัฒน์ โนนน้อย ม.4/5 รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวรัชดาภรณ์ สีเหลือง ม.4/3 รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวรุจิรา อินตะนัย ม.4/3 ชมเชย
นางสาวณัฐศิริ จังอินทร์ ม.4/3 ชมเชย
นางสาวกัลย์สุดา เขตตะ ม.5/3 ชนะเลิศ
นายอรรถพล มีพันธ์ ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 1
นายภานุภัทร โยธี ม.5/8 รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวสุภาวดี ลำปี ม.5/5 ชมเชย
นางสาวรุ่งนภา บุตรนามรักษ์ ม.5/3 ชมเชย
นางสาววชิราภรณ์ สนิท ม.6/1 ชนะเลิศ
นางสาวแคทรีน พรหมคุณ ม.6/8 รองชนะเลิศอันดับ 1
นายเขตโสภณ บูรณะ ม.6/9 รองชนะเลิศอันดับ 2
นายณัฐธวัช ไชยสิน ม.6/9 ชมเชย
นางสาวสุณํฏฐา งอมสงัด ม.6/9 ชมเชย

การแข่งขันประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ห้องสมุดของฉัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงพรนภัส สมานชาติ ม.1/3 ชนะเลิศ
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญจันทร์ ม.1/7 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงเมธาวี ศรีสุรักษ์ ม.1/3 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายธนพัฒน์ สะอาด ม.1/6 ชมเชย
เด็กหญิงวิภูษา งามสุข ม.2/7 ชนะเลิศ
เด็กหญิงชนันนัทธ์ โตมร ม.2/7 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงอภิชญา เกลี้ยงพร้อม ม.2/9 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงมานิตา ทองปัญญา ม.3/4 ชนะเลิศ
เด็กหญิงจริญญา คำลา ม.3/4 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงอาทิตยา บุญรองเรือง ม.3/7 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงนราวดี อยู่กุญชร ม.3/7 ชมเชย
เด็กหญิงปทุมพร ทองมาก ม.3/5 ชมเชย
เด็กหญิงชลนิภา บุตรดี ม.3/5 ชมเชย

การแข่งขันประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ห้องสมุดของฉัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศิริวรรณ บรรเลงทรัพย์ ม.4/3 ชนะเลิศ
นางสาวปิยฉัตร วังสำเภา ม.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวไพลิน พวงพลอย ม.4/12 รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวตรีรัตน์ สันป่าแก้ว ม.4/4 ชมเชย
นายสุริยา วิสัชนาม ม.4/6 ชมเชย
นางสาวดาราลักษณ์ แซ่จึง ม.5/3 ชนะเลิศ
นายชนะวัฒน์ โฟนปลัด ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวรัฐติญาพร ปัตถา ม.5/3 รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวรุ่งนภา บุตรนามรักษ์ ม.5/3 ชมเชย
นางสาวสุดารัตน์ พรมวงค์ ม.5/1 ชมเชย
นางสาวเจนฤทัย ดอกจันกลาง ม.6/9 ชนะเลิศ
นายกันตชาติ สมภาร ม.6/11 รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวจิตอารีย์ บุญนำ ม.6/6 รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวศุภสุตา สุภาทิพย์ ม.6/13 ชมเชย
นางสาวพรไพลิน ฝังนิล ม.6/5 ชมเชย

การแข่งขันประกวดสุดยอดนักประพันธ์น้อย ในหัวข้อ “อ่านหลากหลายได้ความรู้ ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงพีร์พัชชา เทิดกตัญญูพงศ์ ม.1/9 ชนะเลิศ
เด็กหญิงวิลาสินี บุญมี ม.1/7 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินพานิช ม.1/10 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงอภิญญา โนนสูง ม.2/8 ชนะเลิศ
เด็กหญิงวิภูษา งามสุข ม.2/7 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงวาสนา เดชวงษา ม.2/3 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงจริยาภรณ์ จันทร์ประทีป ม.2/2 ชมเชย
เด็กหญิงภัทรินทร์ มธุรส ม.2/2 ชมเชย
เด็กหญิงจริญญา คำลา ม.3/4 ชนะเลิศ
เด็กหญิงพรหทัย ศรีไชย ม.3/3 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงยุภาวดี อินทอง ม.3/3 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์วัน ม.3/5 ชมเชย
เด็กหญิงมานิตา ทองปัญญา ม.3/4 ชมเชย

การแข่งขันประกวดสุดยอดนักประพันธ์น้อย ในหัวข้อ “อ่านหลากหลายได้ความรู้ ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปิยฉัตร วังสำเภา ม.4/4 ชมเชย1
นายพีรวัส เรืองดี ม.4/4 ชมเชย2
นางสาวพลอยชมพู ฝากนอก ม.4/2 ชมเชย3
นางสาวอรอนงค์ คำผง ม.5/1 ชนะเลิศ
นางสาวศิรินภา หมื่นแสนพัน ม.5/2 รองชนะเลิศอันดับ 1
นายธนากร โททะรินทร์ ม.5/5 รองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดมิสนิวเปเปอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรกาญจน์ แก้วพินึก ม.3/8 ชนะเลิศ
เด็กหญิงศตนันท์ มณีวงษ์ ม.2/9 รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงณัฐรดา น้อยมิ่ง ม.3/5 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงณัฐสุดา ถนอมสัตย์ ม.2/3 รองชนะเลิศอันดับ 3

การประกวดมิสนิวเปเปอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนากร โททะรินทร์ ม.5/5 ชนะเลิศ
นายศุราวุธ แทนโสภา ม.4/11 รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวพุฒินันท์ สิริรจน์ ม.4/3 รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวชุตินันท์ พันหมุด ม.4/6 รองชนะเลิศอันดับ 3
นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณทวี ม.5/6 รองชนะเลิศอันดับ 3

การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ในหัวข้อ “เด็กไทยก้าวไกล ด้วยใจรักการอ่าน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายจีรวัฒน์ วิรุพูล ม.3/5
เด็กหญิงอรอุมา จำปากุล ม.3/5
เด็กหญิงกุสุมาลย์ บุญเฉลียว ม.3/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญจันทร์ ม.1/7
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิทธิสังข์ ม.1/7
เด็กหญิงณัฐริกา บัญญัติ ม.1/7
รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงกัญญ์ภัคพิมพ์ สมศรี ม.2/9
เด็กหญิงศุภิสรา ณิชกุล ม.2/9
เด็กหญิงอภิชญา เกลี้ยงพร้อม ม.2/9
รางวัลชมเชย 1
เด็กหญิงวิไลพร โตมล ม.2/7
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองคำ ม.2/7
เด็กชายชัยรัตน์ เบญมาตย์ ม.2/7
รางวัลชมเชย 2
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีคร่ำ ม.2/8
เด็กหญิงอรัญยา แสงทอง ม.2/8
เด็กหญิงอารีรัตน์ ติณทอง ม.2/8
รางวัลชมเชย 3
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุทธฺกาญจนกุล ม.1/5
เด็กหญิงยลดา พุทธวงค์ ม.1/5
เด็กหญิงวรรณพร อินคำ ม.1/5

การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ในหัวข้อ “เด็กไทยก้าวไกล ด้วยใจรักการอ่าน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวสุชาดา พาลี ม.5/4
นางสาวดรุณี พันธ์มะลี ม.5/4
นางสาวบุษกร บุตรโรมบุญ ม.5/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสรัลพร เผดิม ม.5/3
นางสาวกัญญารัตน์ จิตจักร ม.5/3
นางสาวรุ่งนภา บุตรนามรักษ์ ม.5/3
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวธนาวดี ลาลุน ม.4/1
นางสาวฉันท์สินี ศรีโล ม.4/1
นางสาวสุพัฒตรา คำเอี่ยม ม.4/1
รางวัลชมเชย 1
นายส่งศักดิ์ มลิวรรณ ม.4/9
นางสาวธัญญารัตน์ คำบุญเรือง ม.4/9
นางสาวพัชริดา ราชรินทร์ ม.4/9
รางวัลชมเชย 2
นางสาวสุวรรณา บุญส่ง ม.5/1
นางสาวอรอนงค์ คำผง ม.5/1
นางสาวมัณฑนา สังขาว ม.5/1

activity[srizonfbalbum id=184]

ภาพทั้งหมด : https://www.facebook.com/191914917508079/photos/?tab=album&album_id=1273949592637934