นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1/2559

12 ก.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยบรรยากาศการนิเทศเต็มไปด้วยกัลยาณมิตร เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป

activityAccess Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28