การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 มีนโยบายให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

activityAccess Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28