สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 มีนโยบายให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

activity[srizonfbalbum id=188]